CZAS DO NAJBLIŻSZEGO SPOTKANIA DOMOWEGO Trefl Sopot vs Asseco Arka Gdynia
Kup bilet

Klub - Regulamin konkursu „Trefl Sopot gra z Projektem Zdrowie”

Regulamin konkursu „Trefl Sopot gra z Projektem Zdrowie”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Trefl Sopot gra z Projektem Zdrowie” organizowanego przez Trefl Sopot Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
 • Dzieło” – zwycięska Praca konkursowa;
 • Komisja konkursowa” – powołana przez Organizatora grupa (jury) złożona z następujących osób: Eweliny Majkowskiej (przewodnicząca) i Karola Żebrowskiego (członek), upoważniona do wiążącego wyłonienia Zwycięzcy;
 • Konkurs” – postępowanie mające na celu wyłonienie Zwycięzcy w oparciu o tryb i kryteria sprecyzowane w Regulaminie;
 • Nagroda” – pakiet trzech wejść do komory hiperbarycznej oraz jeden masaż sportowy w gabinecie „Projekt Zdrowie”;
 • Organizator” – podmiot odpowiedzialny za organizację Konkursu tj. Trefl Sopot Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000332943, kapitał zakładowy w wysokości: 2 500 000 zł, wpłacony w całości, numer REGON: 220828510, NIP: 5862240704;
 • Facebook” – aplikacja Facebook
 • Praca konkursowa” – oznaczenie i opis, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu;
 • Regulamin” – niniejszy Regulamin, wiążący dla Organizatora i Uczestników, określający ich wzajemne prawa i obowiązki, a także zasady, warunki, tryb oraz przebieg Konkursu;
 • Uczestnik” – osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie, która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności postanowień, których mowa w § 3 ust. 3 oraz § 5;
 • Zwycięzca” – Uczestnik, który w oparciu o postanowienia Regulaminu zostanie wyłoniony jako laureat Konkursu.
 1. Celami Konkursu są:
 • promocja aktywności fizycznej i sportu, w szczególności polskiej piłki koszykowej,
 • aktywizacja kibiców polskiej piłki koszykowej,
 • promocja nowoczesnych metod dbania o zdrowie.

  Terminarz Konkursu
 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2020 roku, a zakończy 26 czerwca 2020 roku.
 2. Prace konkursowe można zgłaszać poprzez opublikowanie w aplikacji Facebook komentarza z opisem, a także spełnienie warunków opisanych w dalszej części regulaminu. Organizator nie przewiduje możliwości zgłaszania Prac konkursowych drogą inną niż wskazana powyżej.
 3. Podanie do publicznej wiadomości wyników Konkursu odbędzie się 24 czerwca na profilach społecznościowych Trefla Sopot. Nagroda, czyli darmowa wizyta w gabinecie „Projekt Zdrowie”, gdzie Zwycięzca będzie mógł trzykrotnie skorzystać z wejścia do komory hiperbarycznej oraz raz z masażu sportowego. Zwycięzca zostanie poinformowany o fakcie wygrania Konkursu poprzez wiadomość prywatną w danej aplikacji społecznościowej.
 4. Odbiór Nagrody nastąpi w gabinecie „Projekt Zdrowie”, który znajduje się w Gdańsku przy ulicy Wajdeloty 12A. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą w celu ustalenia szczegółów odbioru Nagrody.

 

Warunki, zasady i przebieg Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
 3. Warunkami wzięcia udziału w Konkursie są:
 • posiadanie przez Uczestnika zarejestrowanego i działającego konta w aplikacji Facebook,
 • przesłanie w okresie od 24 czerwca do 26 czerwca opisu, w jaki sposób dba się o zdrowie i opublikowanie go w wymienionej aplikacji. Na zdjęciu, oprócz Uczestnika, mogą się znaleźć twarze osób trzecich niebędących Uczestnikami przy czym poprzez ustawienie się do zdjęcia wyrażają one zgodę na publikacje swojego wizerunku oraz jego eksploatację przewidzianą w Regulaminie na takich samych zasadach jak Uczestnik, a także na pozostałe postanowienia Regulaminu.

  Uczestnicy

  1. Z udziału w Konkursie w sposób czynny i bierny wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia, krewni w linii prostej
   i bocznej do drugiego stopnia.
  2. W odniesieniu do osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym małoletniej) zaznacza się, że z momentem przekazania Pracy konkursowej opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy takiej osoby wyraża bezwarunkową zgodę na jej udział w Konkursie i postanowienia Regulaminu, a tym samym wyraża zgodę w stosunku do Uczestnika na złożenie oświadczeń,
   o których mowa w ust. 3. Nadto gwarantuje on dochowanie przez Uczestnika wszelkich wymogów niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia Pracy konkursowej i udziału w Konkursie,
   w szczególności zapewnia, że Uczestnik posiada wyłączne prawo do Pracy konkursowej oraz wyraża zgodę na jej eksploatację przez Organizatora.
  3. Zgłoszenie Pracy konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:
 • zapoznał się i bezwarunkowo akceptuje w całości warunki Regulaminu;
 • nie wnosi sprzeciwu wobec publikacji swojej nazwy konta w aplikacji Facebook w przypadku wygrania Konkursu;
 • posiada wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy konkursowej i jest ich wyłącznym dysponentem;
 • Praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich;
 • wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku uwidocznionego
  w Pracy konkursowej lub na innym nośniku w pełnym zakresie, w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, w tym w ramach następujących pól eksploatacji:

  1. utrwalanie dowolną techniką na płytach DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Vide -CD, Mini Disc, twardym dysku komputera lub dyskach zewnętrznych, a także na innych nośnikach danych,
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką drukarską lub cyfrową,
  3. wprowadzanie do pamięci komputera,
  4. publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
   w wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza,
  5. publiczne odtwarzanie,
  6. rozpowszechnienie poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora, w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora w tym m.in. na portalu Facebook oraz na koncie internetowym Organizatora prowadzonym na portalu Facebook (https://www.facebook.com/).
 • wyraża zgodę na korzystanie z Pracy konkursowej w całości lub części przez Organizatora oraz podmioty, którym udzieli on praw do Pracy konkursowej;
 • wyraża zgodę na publikację Pracy konkursowej w pełnym zakresie, w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, w tym w ramach następujących pól eksploatacji:
  1. utrwalanie dowolną techniką na płytach DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video -CD, Mini Disc, twardym dysku komputera;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką drukarską lub cyfrową;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera;
  4. publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza;
  5. publiczne odtwarzanie;
  6. rozpowszechnienie poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej wskazanej przez Organizatora, w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora w tym m.in. na portalu Facebook oraz na kanale internetowym Organizatora prowadzonym na portalu Facebook (https://www.facebook.com/).

Praca konkursowa

 • Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę konkursową.

Organizator uprawniony jest do odrzucenia Pracy konkursowej, która ze względu na swoją treść w jakikolwiek sposób narusza niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, a w szczególności może być uznana za obraźliwą, naruszającą bądź sugerującą naruszenie prawa lub moralności, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawiera elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, godzące w odczucia religijne, a także Prace konkursowe, które uzna za nieoryginalne bądź niesamodzielne. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestnika o odrzuceniu jego Pracy konkursowej oraz o przyczynach podjętej przez siebie decyzji.

Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Zwycięzcą jest Uczestnik, którego Praca konkursowa zostanie wybrana przez Komisję Konkursową. Komisja oceniać będzie kreatywność oraz staranność włożone w wykonanie Pracy konkursowej.
 2. Jeśli Zwycięzcą okaże się osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych, upoważnionym do odbioru Nagrody będzie opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy takiej osoby.
 3. W razie potrzeby Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ustalenia szczegółów związanych z Nagrodą za pośrednictwem wiadomości prywatnej w aplikacji Facebook.

Prawa autorskie

 1. Zgłaszane Prace konkursowe muszą być wykonane wyłącznie przez Uczestnika i nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw osób trzecich, za co Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność.
 2. Z chwilą wydania Nagrody, stanowiącej jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na rzecz Organizatora praw autorskich majątkowych do Dzieła, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Dzieła na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – przez wytwarzanie jakąkolwiek techniką jego egzemplarzy, w tym w drodze zapisu magnetycznego lub cyfrowego;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Ponadto Organizator uprawniony jest do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi fotografiami.
 2. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem lub innymi danymi Uczestnika.
 3. Organizator ma prawo zbyć nabyte do Dzieła prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z nich.
 4. Zwycięzcy – poza uprawnieniem do uzyskania Nagrody – nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora ani do osób trzecich, które następnie nabyły prawa odnoszące się do Dzieła.
 5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi w drodze procesu o naruszenie praw autorskich do fotografii lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatora z fotografii stanowiącej Pracę konkursową zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego wstąpienia do sprawy po stronie pozwanego, zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokojenia wszelkich uznanych lub prawomocnie zasądzonych roszczeń powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych, a także pomocy prawnej pozwanego.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania konkursu przez Uczestników jest Organizator.
 2. Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe pozyskane, w związku z organizacją Konkursu: „Trefl Sopot gra z Projektem Zdrowie” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, opublikowania informacji o Zwycięzcy, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją konkursu. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu jest   6 ust. 1 pkt a), pkt c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,
 4. Uczestnikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  4. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
  5. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. Oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres biura Organizatora: Trefl Sopot Spółka Akcyjna, ul. pl. Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Trefl Sopot gra z Projektem Zdrowie” lub na adres e- mail inspektora ochrony danych: iod@trefl.com
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 7. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia konkursu, w tym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom realizującym wykonanie / wydanie nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo oraz podmiotom wspierającym administratora przy organizacji konkursu.
 8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem. Dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Ponadto przez czas nieoznaczony, zgodnie z niniejszym Regulaminem będzie przechowywany wizerunek Zwycięzcy w postaci fotografii, co do której Organizator nabył pełne prawa autorskie.
 9. Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 10. Administrator danych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie, oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu jak i Organizatora.
 3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 417)
 4. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora treflsopot.pl oraz w jego siedzibie, pod adresem Trefl Sopot S.A. Plac Dwóch Miast 1, 81-731 Sopot.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie, w jakim nie naruszy to praw nabytych przez Uczestnika w trakcie jego trwania.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 7. Do spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Trefl Sopot SA

Nasze Drużyny

Sponsor Energa Basket Ligi

Sponsorzy tytularni

Sponsor strategiczny

Sponsor złoty

Sponsorzy wspierający i techniczni

Oficjalny Bukmacher Klubu

Patroni medialni